.:::L2TP:::.

مطابق عکس بر روی آیکون مشخص شده کلیک کنید

h48

h49

h50

h51

h52

h53

h54

کادر شماره ۱ : یک نام به دلخواه وارد کنید

کادر شماره ۲ :آدرس سرور را وارد کنید : usa.s2server.in

کادر شماره ۳ : username را وارد کنید

کادر شماره ۴ : پسورد را وارد کنید

کادر شماره ۵ : عدد ۱۲۳۴۵۶ را وارد کنید

کادر شماره ۶ : در انتها بر روی آن کلیک کنید

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

مطابق عکس بر روی آیکون مشخص شده کلیک کنید

h41
h42
h43
h44
h45
h46
h47

کادر شماره ۱ : یک نام به دلخواه وارد کنید

کادر شماره ۲ : آدرس سرور را وارد کنید : usa.s2server.in

کادر شماره ۳ : username را وارد کنید

کادر شماره ۴ : پسورد را وارد کنید

کادر شماره ۵ : بر روی آن کلیک کنید و گزینه none را انتخاب کنید

کادر شماره ۶ : در انتها بر روی آن کلیک کنید